Penzion STARR Logo
 
 
 
+420 569 426 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana osobních údajů a GDPR
Provozovatel Ubytovacího zařízení Penzion STARR (dále jen "UZK" nebo "zařízení") pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.starr.cz, odesláním rezervační zprávy prostřednictvím e-mailu či oslovení naší společnosti či našich zaměstnanců prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji společnosti STARR spol. s r.o., se sídlem K Olympiku 567/10, Praha 8 - Karlín, PSČ 580 01, IČO: 48153524, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 133863, emailový kontakt: recepce@starr.cz, telefonický kontakt +420 569 426 000, +420 776 750 004 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

I. V případě odeslání webového kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení zaměstnanců Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa (pokud bude poskytnuta)
 • telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)
 • adresa subjektu (pokud bude poskytnuta)
 • jiný osobní údaj poskytnutý subjektem
2. Účelem zpracování osobních údajů je: vytvoření rezervace ubytování a zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o informace o slevách na ubytování, informace o připravovaných a relizovaných akcích, informace o připravovaných a realizovaných akcích parnetrů správce dle bodu 4.

3. Doba zpracování osobních údajů je:
6 let

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • poskytovatelé softwaru informačních systémů a rezervačních systémů, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací
Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.starr.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu recepce@starr.cz. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při rezervaci ubytování nebo při nástupu k ubytování (vyplnění Ubytovacího listu hosta UZK), je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním nebo v průběhu objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti ubytování realizovat či dále v něm pokračovat, postupováno ukončením ubytování dle podmínek platného Ubytovacího řádu.
II. V případě vyplnění Ubytovacího listu hosta UZK subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány (v závislosti na druhu subjektu a využitých službách):

 • název společnosti, identifikační čísla a kontakty společnosti
 • jméno a příjmení, příp. rodné příjmení
 • trvalé a přechodné bydliště,
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt
 • státní občanství
 • datum narození
 • místo a stát narození
 • číslo občanského průkazu, cestovního dokladu nebo jiného platného dokladu k prokázání totožnosti
 • RZ vozidla
 • podpis
 • biometrické údaje ze záznamu bezpečnostního kamerového systému

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • tyto osobní údaje vyjma biometrických údajů je nutné zpracovávat za účelem plnění zákonných povinnosti Správce jako ubytovatele a jako nutné kontaktní údaje o hostech zařízení, např. pro případ ponechaných věcí na pokoji apod., případně pro využití dalších služeb Správce, jako např. vyhrazené parkovací stání apod. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi penzionem a hostem je poskytnutí osobních údajů dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby
 • Zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o informace o slevách na ubytování, informace o připravovaných a realizovaných akcích, informace o připravovaných a realizovaných akcích partnerů správce dle bodu 4.

3. Doba zpracování osobních údajů je:
Tyto údaje vyjma biometrických údajů budou Správcem zpracovávány po dobu 6 let, nestanový-li zákon dobu delší. Biometrické údaje ze záznamu bezpečnostního kamerového systému je nutné zpracovávat z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a hostů zařízení, ochrany zdraví a majetku. Tyto biometrické údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 30-ti dnů, nestanoví-li zákon dobu delší.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • poskytovatelé softwaru informačních systémů a rezervačních systémů, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací
Subjekt odevzdáním Ubytovacího listu hosta UZK pracovníkům Správce údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu recepce@ubytovaniudalnice.cz. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při rezervaci ubytování nebo při nástupu k ubytování (vyplnění Ubytovacího listu hosta UZK), je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním nebo v průběhu objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti ubytování realizovat či dále v něm pokračovat, postupováno ukončením ubytování dle podmínek platného Ubytovacího řádu.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o ubytování poskytované Správcem či zasílání obchodních nabídek Správce.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce či jeho partnerů, tedy zveřejněné videozáznamy či fotografie, které již nelze smazat.Pokud nás budete kontaktovat, souhlasíte tím se zpracováním osobních údajů dle www.starr.cz/gdpr/